Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Công ty Cp Môi trường Đô thị Đà Nẵng (DNE) Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
CBTT về ban hành Quy chế công bố thông tin
Ban hành Quy chế công bố thông tin
Công bố thông tin thay đổi nhân sự
HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị đã ban hành NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021 và Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2021, nội dung:
CBTT Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Ngày đăng: 03-08-2021.

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 369/MTĐT-CBTT công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2021;

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Download Công văn số 369/MTĐT-CBTT

Báo cáo Về ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Trên cơ sở rà soát các ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trả lời về ý kiến của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền