Trang chủ » Tin cổ đông

Báo cáo Về ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trên cơ sở rà soát các ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trả lời về ý kiến của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:
Báo cáo số 46/BC-HĐQT ngày 30/6/2021 của HĐQT Công ty.

Các bản tin khác :