Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi trân trọng thông báo, ngày 20/10/2021, chúng tôi đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng như đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Đính kèm Giấy xác nhận).

Trân trọng!


Các bản tin khác :