Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 369/MTĐT-CBTT công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2021;

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Download Công văn số 369/MTĐT-CBTT


Các bản tin khác :